Νέα / Ενημερώσεις

Προκήρυξη Δράσης «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης  ανέρχεται σε  330 εκατ. ευρώ  με σκοπό την παροχή κεφαλαίου κίνησης για την αγορά πρώτων υλών κατά το πρώτο 3-μηνο επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες  παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 και  δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019, ενώ συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή του 2020, ορίζεται ως [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]x365x7%.

Ύψος χρηματοδότησης ανά επιχείρηση: Έως 100.000 €

Αντικείμενο επιδότησης: Παροχή κεφαλαίου κίνησης για την αγορά πρώτων υλών κατά το πρώτο 3-μηνο επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Προϋποθέσεις ένταξης για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις:

-Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
-Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
-Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
-Οι Επιχειρήσεις εστίασης θα πρέπει να  είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
-Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
-Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Ως κύκλος εργασιών του έτους 2020, για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης , ορίζεται αυτός που θα δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση από την ίδια την  επιχείρηση κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας .

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:   14 Μαΐου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  30 Ιουλίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φάκελο υποβολής πρότασης της επιχείρησης σας , επικοινωνείστε με το γραφείο Market Analysis στα τηλέφωνα 2695041789, 6937360782 & 6932554833 ή στο email: info@market-analysis.gr.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button