Νέα / Ενημερώσεις

Προκηρύχθηκε η δράση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στα Ιόνια Νησιά

Παρήλθε

05.10.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ»
Στόχοι της Δράσης
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη ρευστότητας προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της νόσου COVID-19.
Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
Νομοθετικό Πλαίσιο
Η δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ.19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαιούχοι της Δράσης
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που :
– κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,
– νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών,
– έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
– δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,
-έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρι-κού/εμπορικού χαρακτήρα:
– Ανώνυμη Εταιρία,
-Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
– Ομόρρυθμη Εταιρία,
– Ετερόρρυθμη Εταιρία,
– Ι.Κ.Ε,
– Ατομική Επιχείρηση,
-Ν.Ε.Π.Α.,
– Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
-Συνεταιρισμός
-Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
– Κοινωνία Αστικού Δικαίου
-Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών
-Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993
Αντικείμενο της Δράσης
Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του έτους 2019.
Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 € κατ’ ελάχιστο έως 30.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 € θα επιδοτηθούν με 30.000 €.
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα :
-των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
– των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
– του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
– του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
– του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
– Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα
Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 14.000.000 Ευρώ.Η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης θα γίνει αναλογικά στους τομείς δραστηριότητας ως εξής:
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ- ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: 20%
TΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: EMΠΟΡΙΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 40%
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΕΣΤΙΑΣΗ 40%
Κριτήρια αξιολόγησης
– Συνολικές ημέρες ασφάλισης εργαζομένων έτους 2019 / 300 (25%)
– Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο εργασιών έτους 2019 (15%)
– Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/6/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 (60%)
Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης
Το συνολικό αίτημα ελέγχου και η συνεπακόλουθη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.
Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης , απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Π.χ. για όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτημα καταβολής (πληρωμής) τον Μάρτιο του 2021 έστω την 15/3/2021 τότε θα πρέπει στις 28/2/2021 να απασχολούσαν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν κατά τις 29/2/2020.
Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 στα ίδια πεδία ως ανωτέρω. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.
Υποβολή προτάσεων
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από 8-29 Οκτωβρίου 2020.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button